ΕΚΤΥΠΩΣΗ 150.000 ΤΕΜ. ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 150.000 ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

 

   
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                

                        

Καλαμάτα: 19.02.2020

Αρ. Πρωτ : 896

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                                    Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «ΕΚΤΥΠΩΣΗ 150.000 ΤΕΜ. ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 150.000 ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».  

 

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.     Τον Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.     Τον Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.

3.     Την με αρ.256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020.

4.     Το με αρ.πρωτ.:714/11.02.2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006274054.

5.     Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. παραστατικού 207/12.02.2020 και ΑΔΑΜ: 20REQ006303570.

6.     Την απόφαση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ.:893/19.02.2020, ΑΔΑ:6ΟΠΓΟΡ0Χ-353 και ΑΔΑΜ:20PROC006310267.

         Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «ΕΚΤΥΠΩΣΗ 150.000 ΤΕΜ. ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 150.000 ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».  

         

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η του μήνα Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 28η του μήνα Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
  • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη κατά είδος προσφορά, η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
  • Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
  • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κα. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

                                      

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ