Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                

                            

Καλαμάτα:04.03.2020

Αρ. Πρωτ : 1141

 

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.       Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.       Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.

3.       Την με αρ: 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

4.       Το με αρ. πρωτ. πρωτογενές αίτημα: 7162/19.12.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ006096890.

5.       Απόφαση 297/2019 Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Κ με αρθ. πρωτ:413/24.01.2020, ΑΔΑ:6ΗΖΕΟΡ0Χ-ΦΙΒ και ΑΔΑΜ: 20REQ006194922.

6.       Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 313/24.01.2020.

7.       Απόφαση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή για διεξαγωγή διαγωνισμού με αρθ. πρωτ.:1135/04.03.2020ΑΔΑ:Ψ9ΔΙΟΡ0Χ-ΣΩΠ και ΑΔΑΜ:20PROC006373562.

         Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.280,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·        Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 18η του μήνα Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30π.μ.(πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

             Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

          

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Σταυρούλα Στραβάκου, τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63148.

 

 

                                                                                                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

                                                                                                                                      ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ