Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας, χρήση 2020-2021».

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

Καλαμάτα:27.03.2020

Αρ. Πρωτ : 1531

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

         

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία με τίτλο:

«Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας, χρήση 2020-2021».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τον Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τον Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. Την με αρ: 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα: 1215/06.03.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006392002.
 5. Απόφαση 63/2020 με αρθ. πρωτ:1449/18.03.2020 Δ.Σ Δ.Ε.Υ.ΑΚ με ΑΔΑ:Ω7ΝΟΟΡ0Χ-4Ν6 και ΑΔΑΜ:20REQ006446461.
 6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 431/18.03.2020 με ΑΔΑ:ΩΥ0ΡΟΡ0Χ-595.
 7. Απόφαση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ.:1530/27.03.2020, ΑΔΑ:ΩΨΗ2ΟΡ0Χ-Η6Ι και ΑΔΑΜ:20PROC006483954.

                                                                                                                                                                               

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας, χρήση 2020-2021».

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η του μήνα Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 15η του μήνα Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30π.μ.(πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

      

             Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986   άρθρο 8.

          

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Μιχάλη Βασιλειάδη, τηλ. 27210-63130.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ