Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος»

 

 

   
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                

                            

Καλαμάτα: 07.04.2020

Αρ. Πρωτ : 1639

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.      Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.      Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.

3.      Την με αρ: 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

4.      Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα 1522/26.03.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006513872.

5.      Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 452/26.03.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006514043 και ΑΔΑ:ΨΗ2ΩΟΡ0Χ-ΚΨΑ.

6.    Aπόφαση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ:1634/07.04.2020 με ΑΔΑ:6Π3ΒΟΡ0Χ-639 και ΑΔΑΜ:20REQ006533182.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η του μήνα Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 22η του μήνα Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

          

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-6348.

                                                   Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                    ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ