Καθαρισμός των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας, χρήση 2020

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

   

Καλαμάτα: 08.04.2020

Αρ. Πρωτ : 1666

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

         

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία με τίτλο:

«Καθαρισμός των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας, χρήση 2020».

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τον Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τον Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. Την με αρ: 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα: 1227/06.03.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006392152.
 5. Απόφαση 65/2020 με αρθ. πρωτ:1443/18.03.2020 Δ.Σ Δ.Ε.Υ.ΑΚ με ΑΔΑ:6Φ20ΟΡ0Χ-ΤΒΠ και ΑΔΑΜ:20REQ006446194.
 6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 430/18.03.2020 με ΑΔΑ:6ΣΙ3ΟΡ0Χ-Ζ84.
 7. Απόφαση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή με αρ. πρωτ.:1664/08.04..2020, ΑΔΑ:60ΙΠΟΡ0Χ-ΥΧΘ και ΑΔΑΜ:20PROC006543514.

                                                                                                                                                                               

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας, χρήση 2020».

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04η του μήνα Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 04η του μήνα Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ.(πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

      

             Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986   άρθρο 8.

          

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Σταυρούλα Στραβάκου, τηλ. 27210-63148.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ