ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2020-2022

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να κατασκευαστούν  συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων τα έτη  2020-2022