Προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020-2021»

ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Μ. Βασιλειάδης

ΤΗΛ: 2721063130 FAX: 2721063139

EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020-2021» με γενικό CPV 09100000-0 (Καύσιμα)

και επιμέρους 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης, 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης, 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη με κριτήριο κατακύρωσης για την εκτέλεση της προμήθειας, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, προϋπολογισμού 146.650,00€ πλέον ΦΠΑ για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

 1. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού, ΚΑ: 2503 για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη και ΚΑ: 6408 για το πετρέλαιο θέρμανσης, του οικονομικού έτους 2020-2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 2. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη διεύθυνση www.deyakal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (Σπάρτης 46) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Στραβάκου Σταυρούλα, τηλέφωνο 2721063148
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00μ.μ.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ. από την επιτροπή διαγωνισμού.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης, που θα διαθέτουν επίσης και:

(α) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Η εμπειρία αυτή πρέπει να έχει προκύψει από συμβάσεις που εκτελέστηκαν, δηλαδή βρίσκονταν σε εξέλιξη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών με αξία ανερχόμενη κατ’ ελάχιστο στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προ ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να έχουν παρασχεθεί με μια ή περισσότερες συμβάσεις, παράλληλες ή διαδοχικές χρονικά.

(β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη Μέσο Γενικό Κύκλο Εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από την εκτιμώμενη αξία της προ ΦΠΑ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται από το ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας) σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του.

Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται και ο κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κοινοπραξία. Ως τελευταία χρήση λογίζεται η πιο πρόσφατη χρήση της οποίας έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις και έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση ένωσης η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από µέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από ένα µόνο µέλος αυτής.

 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 9 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.933,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
 3. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
 4. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση                                                            

 1. ΚΜΗΔΗΣ
 2. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ
 3. 3. Εφημερίδες :

α. Ημερήσια  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

β. Ημερήσια  ΘΑΡΡΟΣ  

γ. Εβδομαδιαία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 5/5/2020 και να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας.

Εσωτερική διανομή

 1. 1. Τμ. Προμηθειών
 2. 2. Επιτροπή διαγωνισμού
 3. 3. Γραμματεία (Αρχείο).