Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Έγχρωμο εκτυπωτικό πολυμηχάνημα Α3-Α4 της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

 

 

   
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                

                            

Καλαμάτα: 15.05.2020

Αρ. Πρωτ : 2093

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Έγχρωμο εκτυπωτικό πολυμηχάνημα Α3-Α4 της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τον Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Την με αρ:256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

3.       Το με αρ. πρωτ. 2072/14.05.2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006705599.

       4.    Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 630/15.05.2020.

       5.    Την απόφαση Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ:2092/15.05.2020 με ΑΔΑ:ΩΚΔΙΟΡ0Χ-ΦΧ5 και ΑΔΑΜ:20REQ006709781.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια «Έγχρωμο εκτυπωτικό πολυμηχάνημα Α3-Α4 της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02η του μήνα Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 02η του μήνα Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από:

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

   Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Σταυρούλα Στραβάκου, τηλ. 27210-63148.

                                                                             

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

           ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ