Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C16-20».

 

 

   
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                

                            

Καλαμάτα: 12.05.2020

Αρ. Πρωτ :2013

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C16-20».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.      Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.      Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.

3.      Την με αρ: 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

4.      Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα 1623/06.04.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006526253.

5.      Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 501/14.04.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006514043 και ΑΔΑ:ΨΗ2ΩΟΡ0Χ-ΚΨΑ.

6.      Απόφαση 70/2020 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ με αρθ. πρωτ. 1726/14.04.2020 με ΑΔΑ:6ΓΔΝΟΡ0Χ-ΝΨΘ και ΑΔΑΜ: 20REQ006568632.

7.      Απόφαση Γενικού Διευθυντή διεξαγωγής απευθείας ανάθεσης με αρθ. πρωτ. 2002/11.05.2020 με ΑΔΑ:ΨΟΛΞΟΡ0Χ-ΒΤ4 και ΑΔΑΜ:20PROC006684636.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C16-20».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η του μήνα Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 29η του μήνα Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

          

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

 

 

                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                   ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ