Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια : «1.500 ζεύγη γάντια νιτριλίου για τους εργαζόμενους στο αποφρακτικό μηχάνημα και στις εργασίες αποκατάστασης».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                

                            

Καλαμάτα: 21.05.2020

Αρ. Πρωτ : 2231

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια : «1.500 ζεύγη γάντια νιτριλίου για τους εργαζόμενους στο αποφρακτικό μηχάνημα και στις εργασίες αποκατάστασης».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.      Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.      Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.

3.      Την με αρ: 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

4.      Το με αρ. πρωτ.:2051/13.05.2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ006699765.

5.      Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 610/13.05.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006740131 και ΑΔΑ:ΩΣΒ3ΟΡ0Χ-6ΗΘ.

6.    Την απόφαση έγκρισης του Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ:2226/21.05.2020 με ΑΔΑ:Ψ0ΖΒΟΡ0Χ-Σ7Μ και ΑΔΑΜ:20REQ006742846.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια: «1.500 ζεύγη γάντια νιτριλίου για τους εργαζόμενους στο αποφρακτικό μηχάνημα και στις εργασίες αποκατάστασης».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01η του μήνα Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 01η του μήνα Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

           Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-6348.

                                                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                        Μιχαήλ Βασιλειάδης