ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης δίπλα από  υπάρχουσα γεώτρηση στην Τ.Κ.  Βρομόβρυσης του δήμου Καλαμάτας