Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και εκτυπωτικού χαρτιού».

 

 

   
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

ΑΔΑΜ: 20 PROC006837501

                            

Καλαμάτα: 10.06.2020

Αρ. Πρωτ: 2642

Δ / ΝΣΗ: ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Τηλ .: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                       Προς προσεκτικά προσεμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια αναλυσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και εκτύπωσης χαρτών» .

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και εκτυπωτικού χαρτιού».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
3. Την με αρ: 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
4. 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
5. Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα 1230/06.03.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006393137.
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 752/09.06.2020.
7. Απόφαση 41/2020 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ με αρθ. πρωτ. 1988/11.05.2020 με ΑΔΑ:6ΦΟΧΟΡ0Χ-14Ψ και ΑΔΑΜ: 20REQ006681572.

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και εκτυπωτικού χαρτιού».
Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.763,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.
Με τους ακόλουθους όρους:
• Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η του μήνα Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 26η του μήνα Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
• Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την χαμηλότερη τιμή κατά ομάδα βάση είδους ή εταιρείας η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.
• Η πληρωμή του ανάδοχου ή των αναδόχων θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Βασιλική Παπαδημητρίου, τηλ. 27210-63150.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ