Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΑΙ - ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑNIΚΩΝ».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   Βασιλόπουλος Παν.

ΤΗΛ: 2721063138 FAX:2721063139

Ε ΜΑΙL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

   

                     ΚΑΛΑΜΑΤΑ 28/7/2020

                           Α.Π.: 3633

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΑΙ - ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑNIΚΩΝ». Με CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης) και Προϋπολογισμό   190.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

 1. 1. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ).
 2. 2. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
 3. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη διεύθυνση www.deyakal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (Σπάρτης 46) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Βασιλόπουλος Παναγιώτης 27210 63138
 4. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25 / 8 / 2020 , ημέρα Τρίτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.00.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 1. 5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 31 / 8 /2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. από την επιτροπή διαγωνισμού.
 2. 6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

(α) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) η τεχνική ικανότητα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 ανά κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης.

(β) Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών θα πρέπει να αποδεικνύουν όσα προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412/2016.

 1. 7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.800,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 24 / 6 /2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

8.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 1. 9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες.
 2. 10. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
 3. 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.
 4. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

                                                                                                      

 Ο       ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Κοινοποίηση                                                          

 1. ΚΜΗΔΗΣ
 2. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ
 3. 3. Εφημερίδες :

α. Ημερήσια τοπική (ΘΑΡΡΟΣ)

β. Ημερήσια τοπική (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ)

γ. Εβδομαδιαία τοπική (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ)

 

Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 3/ 8 /2020 και να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας.

Εσωτερική διανομή

 1. 1. Τμ. Μελετών
 2. 2. Επιτροπή διαγωνισμού
 3. 3. Γραμματεία (Αρχείο).