ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

    ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 100

ΠΛΗΡ. : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

ΤΗΛ. : 2721063142 

                                                                                          Αριθ.Πρωτ. : 4103/19.08.2020

 

                                                                                         ΑΔΑ:6ΣΘΞΟΡ0Χ-Π6Ο

                                                                                        ΑΔΑΜ:20PROC007196757

                                                                                                           

                                                      ΠΡΟΣ          

                                             Κάθε  Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

      

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη: 

  1.  Το άρθρο 18 του Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4483/2017 και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας.
  1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 200 έως 220, 222, 230, 260, 302 και 328.

      3.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011. 

     4.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (Α’ 171/13.11.2017), Άρθρο 107,  Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ότι πρέπει να διενεργείται τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

     5. Το πρωτογενές αίτημα με  αρ.πρωτ.: 3672/29.07.2020 και ΑΔΑΜ: 20REQ007101627. 

    6. Την απόφαση 150/2020 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ με αρθ. πρωτ.:3817/04.08.2020, ΑΔΑΜ: 20REQ007139908 και ΑΔΑ: Ω97ΑΟΡ0Χ-8ΚΦ. 

    7. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρθ. πρωτ.:1033/04.08.2020 και ΑΔΑ:Ω0ΛΨΟΡ0Χ-ΟΡΨ.

                                                                ΚΑΛΕΙ 

  • • Σε υποβολή έγγραφων σφραγισμένων οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Έλεγχος ορκωτών λογιστών των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 24 %.
  • • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την την 07η  του μήνα Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ.  (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

Σημαντικό: Με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα και αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου, Καταστατικό και ΓΕΜΗ της εταιρείας σας (σε περίπτωση που η ποινική κατάσταση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως προκύπτει από την καταχώρηση στη βάση δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος δεν είναι «ΜΗΔΕΝ» θα προσκομίζεται βεβαίωση νομικού ότι οι πράξεις που αναφέρονται στο Ποινικό Μητρώο δεν έχουν συνάφεια με τους λόγους αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ

 

Μιχαήλ Βασιλειάδης