Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών οχημάτων για την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας

 

 

   
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                

                            

Αρ. Πρωτ : 4518/09.09.2020

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                                    Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                      

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών οχημάτων για την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας.

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.       Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.       Την με αρ. 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την   ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

3.       Το με αρ. πρωτ. πρωτογενές αίτημα 3716/30.07.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ007114245.

4.       Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 1191/08.09.20202020 με ΑΔΑ:6ΝΟ7ΟΡ0Χ-ΗΕΕ και ΑΔΑΜ: 20REQ007281256.

5.       Απόφαση 171/2020 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ με αρθ. πρωτ. 4492/08.09.2020 με ΑΔΑ:ΩΕΗΧΟΡ0Χ-6Μ3 και ΑΔΑΜ: 20REQ007278028.

 

         Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια τριών οχημάτων για την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας.

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·         Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·         Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από :

         •     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

·         Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά κατά μονάδα που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

·         Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

·         Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Βασιλειάδη Μιχάλη, τηλ. 27210-69940.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ