Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Τηλεφωνικού Κέντρου».

 

 

   
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                

                            

Αρ. Πρωτ : 4680/16.09.2020

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Τηλεφωνικού Κέντρου».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.      Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.      Την με αρ: 256/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2020 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

3.      Το με αρ. πρωτ. πρωτογενές αίτημα 4668/16.09.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ007317168.

4.      Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 1232/16.09.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ007317400 και ΑΔΑ:6ΩΦΛΟΡ0Χ-1ΒΛ.

5.      Απόφαση Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ. 4677/16.09.2020 με ΑΔΑ:6ΕΚΠΟΡ0Χ-ΙΓΒ και ΑΔΑΜ: 20REQ007318331.

 

     Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια Τηλεφωνικού Κέντρου».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα 2020 και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα 2020 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την χαμηλότερη τιμή η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

               Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

         Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                           ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ