ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B΄ ΦΑΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B΄ ΦΑΣΗ». Με CPV: 45246400-7 και Προϋπολογισμό 2.500.000,00€ + ΦΠΑ.

Το έργο υπάγεται στην κατηγορία Υδραυλικά .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20 /7/2017 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).