ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Με το έργο «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2017» προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών των αγωγών ύδρευσης και των παροχών του Δήμου Καλαμάτας