ΕΡΓΟ:ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017- 2018

Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων τα έτη 2017 και 2018