Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

1. Το με αρ. 4478/4.09.2017 με ΑΔΑΜ: 17REQ001893877 πρωτογενές αίτημα.

2. Έγκριση αιτήματος με απόφαση Δ.Σ 154/2017 αναρτημένου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ0020539612. Καλεί σε υποβολή προσφορών για την εργασία : Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας.