ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Με το έργο αυτό προϋπολογισμού 300.000,00€ πρόκειται να τοποθετηθούν 1300 μέτρα αγωγών Ομβρίων και 83 υδροσυλλογές στον Δήμο Καλαμάτας.