Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ρυθμιστών στροφών για την Ε.Ε.Λ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ρυθμιστών στροφών για την Ε.Ε.Λ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  • Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
  • Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .