Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες συμβούλου για πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
  3. Την με αρ. 191/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .