Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης και φακέλων αποστολής.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
  3. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
  4. Πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ. 6465/16.11.2017.
  5.  Την με αρ. 6604/24.11.2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με ΑΔΑ: 6Β9ΙΟΡ0Χ-ΔΡΩ και ΑΔΑΜ:17REQ002298132.

 

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης και φακέλων αποστολής.