Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
  3. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
  4.  Την με αρ. 204/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών με ΑΔΑ: ΩΠ8ΙΟΡ0Χ-ΔΔ7 και ΑΔΑΜ: 17REQ002324549. 
  5.  Έγκριση αιτήματος αναρτημένου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002324549.