Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανής πλάσματος κοπής μετάλλων

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3. Την με αρ. 168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 6705/29.11.2017

5. Απόφαση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 6737/30.11.2017 με ΑΔΑ:ΩΝΦΓΟΡ0Χ-ΓΗΥ.