Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανοξείδωτων κοιλοδοκών και φύλλων αλουμινίου για κάλυψη παλαιάς δεξαμενής αερισμού ΕΕΛ Κα

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3. Την με αρ. 168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 6467/15.11.2017 με ΑΔΑΜ: 17REQ002257416.

5. Απόφαση Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Κ 157/2017 με αρθ. πρωτ. 6433/16.11.2017 ΑΔΑ:6T4EOP0Χ-Φ7Σ και ΑΔΑΜ:17REQ002257495.

6. Απόφαση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 6697/29.11.2017 με ΑΔΑ:7ΥΓΠΟΡ0Χ-9ΨΗ.