Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων

 Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και παροχέτευσης λυμάτων καθορίζονται στις ακόλουθες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας:


1. Α.Π. 30152 / 18.2.1994/ΥΠΕΧΩΔΕ
2. Κ.Υ.Α. Α.Π. οικ. 84054/31.5.2002/ΕΥΠΕ ΥΠΕΧΩΔΕ
3. ΚΥΑ οικ. 129241/15.9.2004 ΕΥΠΕ ΥΠΕΧΩΔΕ


Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα όρια των παραμέτρων ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται τόσο στους περιβαλλοντικούς όρους όσο και στην Οδηγία 91/271.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Περιβαλλοντικοί 'Οροι

Α.Π. 30152/1994

Περιβαλλοντικοί 'Οροι

ΚΥΑ 84054/2002

Περιβαλλοντικοί Όροι

ΚΥΑ 129241/2004

Οδηγία

91/271/EEC

(Kανονικός Αποδέκτης

Οδηγία

91/27/EEC

(Ευαίσθητος Αποδέκτης)

 BOD5  25 mg/l  25 mg/l  25 mg/l   25 mg/l   25 mg/l
 COD  125 mg/l  125 mg/l  125 mg/l  125 mg/l   125 mg/l
 TSS  35 mg/l  35 mg/l  35 mg/l    35 mg/l     35 mg/l 
 Ολικό Ν  -  -  -  -   10 mg/l
 Ολικός Π  -  -  -  -  1 mg/l
 Ν=NH4  -  2 mg/l   5 mg/l  -  -

 

O αποδέκτης στον οποίο διατίθενται τα επεξεργασμένα λύματα της Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας είναι ο Μεσσηνιακός κόλπος και σύμφωνα με την ΚΥΑ 19661/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29.9.1999 και ΦΕΚ Β΄405/3.4.2002) είναι κανονικός αποδέκτης και επομένως τα όρια με τα οποία πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με βάση την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ είναι αυτά που αναφέρονται στην τέταρτη στήλη δηλαδή ΒΟD5 <25 mg/l, COD <125 mg/l και TSS < 35 mg/l (προαιρετικά).

Από την εξέταση των ορίων του ανωτέρω Πίνακα διαπιστώνεται ότι τα όρια που τίθενται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους της ΚΥΑ 129241/2004 είναι αυστηρότερα από τα όρια της Οδηγίας 91/271 για κανονικό αποδέκτη αφού θέτουν όριο για μία επιπλέον παράμετρο, το αμμωνιακό άζωτο (N-NH3). Δηλαδή παρά το γεγονός ότι ο αποδέκτης δεν είναι ευαίσθητος, οι Περιβαλλοντικοί Όροι θέτουν προδιαγραφές αυστηρότερης επεξεργασίας από δευτεροβάθμια.

Οι παράμετροι που αφορούν την ποιότητα εκροής και προσδιορίζονται εργαστηριακά σε καθημερινή σχεδόν βάση είναι: COD, Ν-ΝΗ4 + , Ν-ΝΟ3- ΤSS και BOD5 .

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Ανώτατο επιτρεπόμενο

όριο (mg/l)

2006 2007 2008 2009
COD 125 30,09 28,52    
BOD5 25 7,53 7,16    
N=NH4 5 0,80 1,39    
N=NO5 - 0,76 0,31    
TN* - 1,96 2,13    
TSS 35 12,21 10,24    

 

  • ΤΝ = ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν Αμμωνιακό + Ν νιτρικών) /08 (κατά προσέγγιση)